Del
Search Engine
                                                                    

CryoCIP Ophævet fogedforbud mod CryoCIP.

CryoCIP Tørdamp er atter lovligt at bruges.Micro Cleans patent på afrensning med tørdamp på en bygningsoverflade, er ophævet efter d.7/2-2017. Patentet blev ellers erklæret ugyldigt d.15/11-2011 af patent og varemærkestyrelsen, men Micro Clean, ankede afgørelsen som tilbageførte patentet i sin fuld virkekraft. senere blev sagen ført i Sø og handelsretten, som ikke nåede sin afgørelse og dette skyldes tildels, at patentet snart udløb og at det ikke var økonomisk forsvarligt at fortsætte sagerne mod Micro Clean, selv om patentet formentligt ville være blevet erklæeret ugyldigt og nå samme konklusion som patent og varemærkestyrelsens afgørelse d.15/11-2011. Panetets virkekraft ophører sin virkekraft efter d.7/2-2017 jvf. skrivelsen fra Patent og varmærkestyrelsen.

Med patentets ophørte virkekraft d.8/2-2017, har Micro Clean patentet ikke status som patent længere og det vil ikke længere være ulovligt at tørdampe med CryoCIP maskiner på bygningsmaterialer, hvor bebor og beboere blive syge af skimmelspore eller forekomster af skimmelsvamp.


I forbindelse med udviklingen siden feb. 1996 og frem til 2005, er der blevet udviklet mange forskellige anvisninger til hvordan man skal skimmel sanerere en bygning. disse anvisninger vil efter d.8/2-2017 ikke være 100% valid mere idet, det i disse anvisninger vil være enbefalet en bestemt mtode med et navngiven firma med licenser til at udfører metode. hvis man fortsætter at håndhæve retten til at have eneret i at udføre skimmelafrensning med ekstra udgifter til licens afregninger og med forhøjede priser for slutbrugeren, vil dette være i strid med konkurrenceloven.

pga. patentets ophøre d.8/2-2017, er der flere byggetekniske vejledninger som ikke opfylder konkurrencelovgivningen, idet man ikke må forfordele virksomheder i eksempelvis i bygningsrapporter som kan virke, at ikke alle må byde på en opgave eller at det vil kunne frembringe en højere pris for bygherren. Byherren, skal derfor være meget omhyggelig, hvem han anvender til at udfører sin bygge tekniske rapport (bygningsanalyse). han skal holde meget øje med om rapporterne indeholder nedenfor nævnte henvisninger.

skrivelse fra patent og varemærkestyrelsen vedr. Micro Cleans patents ophør efter d.7/2-2017. tryk for at se skrivelsen

 tryk på billede for brev fra patent og varemærkestyrelsen

 • Omtalte bygningsanvisninger som ikke længere kan være gældende er:
  • Byg og Byganvisning 205 - Renoveringer af bygninger med skimmelvækst
  • Byg ERFA BLAD
  • By og Byg Reultater 020 - Skimmelsvampe i bygninger
  • By og Byg dokumentation 026 - Forskningsprogrammet " skimmelsvampe i bygninger"
  • Microorganismer i vandskadede bygninger "midtvejsrapport"
  • Indeklimahåndbogen SBI 1995

google test tryk her